บริษัท รักษาความปลอดภัย ดับเบิลยู. อินเตอร์การ์ด กรุ๊ป จำกัด

บริษัท รักษาความปลอดภัย ดับเบิลยู. อินเตอร์การ์ด กรุ๊ป จำกัด มีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท ประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยทีมงานผู้มีความชำนาญการและมีประสบการณ์ มายาวนานกว่า 30 ปี และมุ่งมั่นนำพาองค์กรสู่มาตรฐานด้วยความมั่นคงและยั่งยืน ด้วยระบบ มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 และจัดทำระบบ BSCI ตลอดจนดำเนินการจัดทำระบบมาตรฐานแรงงานไทย(มรท.)

Vission (วิสัยทัศน์)

การดำเนินธุรกิจรักษาความปลอดภัย ปกป้องทรัพย์สินและผลประโยชน์ในสถานประกอบการของลูกค้าอย่างเต็มความสามารถด้วยบริการที่เป็นเลิศ จาก มาตรฐาน ISO /BSCI /มรท. ควบคู่คุณธรรม และเป็นไปตาม พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ว่าด้วย “ธุรกิจรักษาความปลอดภัย” หมายความว่า “บริษัทรักษาความปลอดภัย” จะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจรักษาความปลอดภัย และ พนักงานรักษาความปลอดภัย จะต้องได้รับอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตจากนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้เท่านั้น

Mission (พันธกิจ)

 1. รักษาความปลอดภัย ในทรัพย์สิน และ ผลประโยชน์  ในสถานประกอบการ
 2. รักษาความปลอดภัยส่วนบุคคล
 3. พัฒนาองค์กร ด้วยมาตรฐาน ISO /BSCI /มรท. อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
 4. พัฒนาบุคลากร  และ พนักงานรักษาความปลอด  จัดฝึกอบรม  โดยผู้ชำนาญการเฉพาะทาง   ด้วยความมุ่งมั่นและปลูกจิตสำนึกในการให้บริการที่ดีเลิศ
 5. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย ปี พ.ศ. ๒๕๕๘

บริษัท รักษาความปลอดภัย ดับเบิลยู. อินเตอร์การ์ด กรุ๊ป จำกัด

เป็นธุรกิจรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีคณะทีมงานผู้มีความสามารถและชำนาญการ
ในชีวิตและทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

การอบรมพนักงาน

พนักงาน

บริษัท รักษาความปลอดภัย ดับเบิลยู. อินเตอร์การ์ด กรุ๊ป จำกัด

เจ้าหน้าที่สายตรวจ

นายสุรศักดิ์ ขาวผ่อง

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

นายอาชว์พฤทธ์ ไชยสุข

ผู้จัดการทั่วไป

นางสาวกัญญารัตน์ เลขานุกิจ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวกมลลักษณ์ เลขานุกิจ

ติดต่อสอบถามข้อมูล

บริการรักษาความปลอดภัยจัดการอบรมและนำพนักงานที่มีความพร้อมความสามมารถ ถูกต้องตาม พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย  บริษัท รักษาความปลอดภัย ดับเบิลยู. อินเตอร์การ์ด กรุ๊ป จำกัด
  9/42 ซอยเดชะตุงคะ1 ถนนเดชะตุงคะ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

  Get directions